به گزارش RmadridFC: کاسیاس به شدت په په را پس از اخراج از زمین سرزنش کرد.
کاسیاس در حالی که په په را پس از گرفتن کارت قرمز به بیرون از زمین هدایت می کرد، با عصبانیت به وی گفت: "تو دیوانه ای!!"

په په پس از اینکه بر روی کاسکوئرو خطا کرد، وی را در حالی که روی زمین بود، لگد مال کرد و باعث شد تا داور یک کارت قرمز مستقیم به وی نشان دهد و وی را از بازی در دقیقه 83 اخراج کند. این حرکتی که به هیچ عنوان از مدافع پرتغالی انتظار نمی رفت. کاسیاس هم وی را به دلیل این حرکت خشن، دیوانه خواند و وی را به بیرون از زمین هدایت می کرد.

به نقل از مارکا، په په در خروج از زمین هم حرفهای تندی را به داور چهارم زده که پرونده اش سنگینتر می کند و امکان دارد تا آخر فصل از حضور در بازیهای لیگ اسپانیا محروم شود.